Napravi nalog

if($strana == 'reference_detalj.php') { echo ''; echo ''; } ?>